درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

  بخش فروش

مشاوره و سوالات قبل از خرید / امور مالی و حسابداری

  پشتیبانی تلفن ابری

ارسال درخواست های پشتیبانی مرتبط با تلفن های ابری

  پشتیبانی نمایندگان

ارسال تیکت مربوط به امور نمایندگان تلفن ابری

 بخش توسعه

ارسال تیکت مربوط به سناریوهای تلفن ابری و خدمات دیگر